Algemene voorwaarden

1.    DEFINITIES

1.1. Sons 4x4 de gebruikers van deze algemene voorwaarden en hierna gezamenlijk en ieder afzonderlijk te noemen verkoper.

1.2. Koper: natuurlijk- of rechtspersoon alsmede zijn of haar rechtsopvolger(s) die een overeenkomst aangaat met verkoper.

1.3. Gekochte: goederen die ingevolge een overeenkomst tussen verkoper en koper zijn geleverd of geleverd dienen te worden.

1.4. Overeenkomst: de overeenkomst tussen koper en verkoper inzake de levering en betaling van het gekochte.

 

2.    ALGEMEEN

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van verkoper alsmede op alle door verkoper met koper gesloten overeenkomsten.

2.2  Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden of op de overeenkomst zijn slechts geldig indien en voorzover deze door verkoper uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van koper zijn niet van toepassing;

ingeval van afwijking of aanvulling blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van toepassing.

Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Verkoper en koper zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

2.3 Gebruikte onderdeelnummers dienen slechts ter referentie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

2.4 Aan afbeeldingen van onderdelen kunnen geen rechten worden ontleend. Afbeeldingen gelden slechts ter identificatie van onderdelen. Geleverde onderdelen kunnen in geringe mate afwijken van de afbeelding.

2.5 Door het niet retour zenden van het gekochte zoals gemeld in artikel 6 lid 3, verklaart koper zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

 

3.   AANBIEDINGEN EN OFFERTES

3.1 De door verkoper gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn gedurende zeven dagen geldig, tenzij anders schriftelijk is aangegeven.

3.2 Levertijden in offertes zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding.

3.3 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede verzendkosten en verpakkingskosten, tenzij anders is aangegeven.

3.4 Een samengestelde offerte verplicht verkoper niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

3.6 Aan een aanbieding of offerte kan geen recht worden ontleend indien de fabrikant de zaken vermeld in de aanbieding of offerte niet langer levert, of onder andere voorwaarden levert.

3.7 Aanbiedingen terzake van revisie of anderszins levering van zaken waarbij inruil van een oude unit is vereist, geschieden onder het nadrukkelijke voorbehoud dat de ter inname aangeboden unit van eenzelfde merk en type is, op normale wijze is te reviseren en geen enstige gebreken vertoont en waarvan de vitale delen niet zijn gebroken of gescheurd, onherstelbaar zijn versleten, gelast of op andere wijze zijn beschadigd of incompleet zijn, danwel geheel of gedeeltelijk zijn gedemonteerd of gedemonteerd zijn geweest.

Verkoper is gerechtigd statiegeld te berekenen tot het moment dat de oude unit wordt ingeleverd. De statiegeld termijn bedraagt maximaal veertien dagen.

Indien de ter inname aangeboden unit niet voldoet aan de hiervoor gestelde eisen, heeft koper gedurende vier weken na de statiegeld termijn de mogelijkheid een andere unit aan te leveren die wel aan de eisen voldoet. Indien koper geen oude unit inlevert vervalt het statiegeld aan verkoper die hiervoor een andere oude unit aankoopt. Hierbij voorkomende eventuele meer- of minderkosten worden niet verrekend.

3.8 Prijswijzigingen zijn voorbehouden.

 

4.   BETALING 

4.1 Betaling dient contant te geschieden bij aflevering van het gekochte, tenzij anders is overeengekomen.

4.2 Overeenkomsten waarvan het factuurbedrag ¬ 50,- exclusief BTW en verzend- en verpakkingskosten te boven gaan, dienen vooraf middels bankovermaking te worden betaald of te worden betaald aan de vervoerder, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

4.3 Verkoper kan van koper een aanbetaling verlangen inzake overeenkomsten ter levering van  speciaal voor koper bestelde zaken.

4.4 Betaling van facturen van verkoper dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum.

4.5 Indien een factuur niet binnen de onder het vorige lid genoemde termijn is voldaan, is koper na afloop van deze termijn over het openstaande factuurbedrag, zonder herinnering, aanmaning of ingebrekestelling aan verkoper een rente over het achterstallige bedrag verschuldigd van 1% per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volledige maand. Indien koper na sommatie in gebreke blijft met volledige betaling, is koper verplicht alle incassokosten, zowel buitenrechtelijk als gerechtelijk, te vergoeden aan verkoper. Deze kosten bedragen minimaal 15% van het openstaande bedrag met een minimum van ¬ 150,-.

4.6 Totdat alle facturen volledig door koper zijn voldaan blijft het gekochte eigendom van verkoper.

 

5.   GARANTIE

5.1 Voor wat betreft de door verkoper geleverde en gefactureerde nieuwe of gereviseerde zaken geldt een garantietermijn zoals de leverancier van deze zaken heeft vastgesteld. Verkoper garandeert in ieder geval gedurende12 maanden na factuurdatum de door haar geleverde en gefactureerde zaken. Garantie geldt voor materiaalfouten, fouten in fabricage en/of passing, evenwel slechts nadat een garantieclaim door verkoper is geaccepteerd.

5.2 Ter garantie aangeboden zaken dienen op kosten van koper te worden aangeboden aan verkoper. 

5.3 Kosten voor dé- en montage worden niet door verkoper vergoed. 

5.4 Kosten voor verzending van ter garantie aangeboden zaken aan de fabrikant komen voor rekening van verkoper; indien de garantieclaim door de fabrikant, onder overlegging van diens onderzoeks- en conclusierapport, wordt afgewezen, komen deze verzendkosten alsmede eventuele onderzoekskosten van de fabrikant voor rekening van de koper. Deze kosten worden afzonderlijk door verkoper gefactureerd aan koper. Verkoper kan in deze gebruik maken van het recht van retentie. 

5.5 De garantie bestaat uitsluitend uit het repareren van het gekochte, het kosteloos ter beschikking stellen van eenzelfde zaak,

danwel het crediteren van het oorspronkelijk betaalde bedrag, een en ander ter keuze van verkoper en eventueel onder aftrek van een deel van de factuurprijs inzake de reeds in gebruik zijnde tijd. Bij het ter beschikking stellen van eenzelfde zaak vervalt de defecte zaak aan verkoper.

5.6 Garantieclaims worden uitsluitend in behandeling genomen indien deze worden ingediend door de oorspronkelijk op de factuur vermelde koper, na overlegging van de originele factuur.

5.7 Geen aanspraak op garantie kan worden gedaan indien:

- Koper de door verkoper geleverde goederen nog niet heeft betaald

- Koper niet zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen na openbaring van het gebrek, verkoper in kennis heeft gesteld van het gebrek

- Het verkochte door koper of derden is bewerkt, hieronder begrepen chiptuning en opvoering

- Het voertuig waarin of waarop het gekochte is gemonteerd, na montage, oneigenlijk is gebruikt, is gebruikt in wedstrijdverband of is gebruikt op kennelijk ondeskundige wijze, waardoor het verkochte defect is geraakt

- Door anderen dan verkoper of fabrikant is getracht het defect te verhelpen of anderszins is bewerkt

- Identificatienummers en/of -letters niet meer leesbaar zijn of veranderd

- Sprake is van normale slijtage

5.8 Inzake een garantieclaim is verkoper nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, schade wegens gederfde inkomsten of immateriële schade.

5.9 Reparatie of vervanging na een geaccepteerde garantieclaim doet de garantieperiode niet verlengen.

 

6.   RECLAME EN RETOURNEREN

6.1 Koper is verplicht het gekochte direct bij aflevering te controleren op eventuele zichtbare gebreken of beschadigingen.

6.2 Eventuele reclames inzake het vorige lid dienen uiterlijk binnen zeven dagen na ontvangst van het gekochte schriftelijk of per e-mail bij verkoper te worden gemeld.

6.3 Koper kan binnen zeven dagen na factuurdatum het gekochte retourneren mits ongebruikt en in onbeschadigde en onbezoedelde originele verpakking en na overlegging van de originele factuur en het betalingsbewijs in de vorm van een pinbon of een kopie van de bankoverschrijving. In dit geval crediteert verkoper het volledige aankoopbedrag van het gekochte  aan koper met uitzondering van de eventuele verzendkosten.  Retouren na zeven dagen na factuurdatum worden belast met een verwerkings- en administratiefee van 15% met een minimum van ¬ 25,- exclusief BTW. Retouren na 31 dagen na factuurdatum worden geweigerd, tenzij schriftelijk overeengekomen.

6.4 Speciaal voor koper bestelde zaken alsmede electronische zaken en drukwerk worden nimmer retour genomen.

 

7.   AANSPRAKELIJKHEID

7.1 Verkoper sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals bedrijfs- gevolg-of vertragingsschade, behoudens aansprakelijkheid die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van verkoper, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van verkoper is beperkt tot het factuurbedrag van het verkochte waarop  het desbetreffende schadegeval betrekking heeft.

7.2 Indien en voor zover in weerwil van het vorige artikel nog enige aansprakelijkheid op verkoper mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, dan is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot het bedrag waarvoor verkoper is verzekerd.

 

8.   TOEPASSELIJK RECHT

8.1 Op alle overeenkomsten met verkoper waarvan deze algemene voorwaarden deel uitmaken, is uitsluitend  het Nederlands recht van toepassing.